logo fundacji nowy nikiszowiec
logo fundacji nowy nikiszowiec

Fundacja Nowy Nikiszowiec

Darowizny osób fizycznych

 

Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art.26 ust.1. pkt.9 określają sytuacje dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego i ustalenia w związku z tym podstawy opodatkowania. Kwoty będące darowiznami mogą być m.in. środkami:

 • przekazywanymi na cele zawierające się w sferze działań publicznych określone w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do których zaliczają się:

  - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

  - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  - działalność charytatywna,

  - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  - działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

  - ochrona i promocja zdrowia,

  - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

  - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

  - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

  - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

  - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

  - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  - nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

  - wypoczynek dzieci i młodzieży oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa,

  - ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,

  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

  - ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

  - upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji,

  - ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą,

  - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

  - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  - promocja i organizacja wolontariatu,

  - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

  - działalność na rzecz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji oraz podmiotów zajmujących się wymienioną wyżej sferą zadań publicznych,

 

 • przekazywanymi na cele kultu religijnego

   

  Odliczenie od podatku przysługuje do wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% uzyskanego w skali roku dochodu.

   

  Należy pamiętać, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy fundacji, zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług, istotny jest dokument potwierdzający przekazanie tej darowizny wraz z faktycznie poniesionymi z tego tytułu wydatkami.

Małgorzata Szejnert
Dziennikarka i pisarka

„ (...) Ludzie, którzy uznali to miejsce
za swoją ojczyznę domową i duchową,
robili co mogli, by ją zachować.
Nikiszowiec to Śląsk w pigułce;
zjednoczmy siły by tę śląskość ocalić.”
partnerzy fundacji
Nikiszowiec w społecznosciach
kontakt
Kontakt Aktualności Jak pomóc Pomagają nam Działalność Nasze cele Strona główna